برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق b (307)

2-2- جداسازی عوامل بیماریزای قارچی و باکتریایی از قسمتهای آلوده47 2-2-1- جداسازی جدایههای C. coccodes47 2-2-2- جداسازی استرینهای باکتری R. solanacearum492-3- خالصسازی و نگهداری49 2-3-1- خالصسازی و نگهداری جدایههای C. coccodes49 2-3-2- خالصسازی و نگهداری Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه b (306)

5-2-5فرضیه ویژه شماره 3(استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معنا داری بر میزان نمره بسط دانش آموزان موثرمی باشد.)6-2-5فرضیه ویژه شماره4(استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت Read more…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله b (305)

2-5-2 Random Early Detection (RED) ……………………………………………………………………………………..19 2-5-3 Weighted Random Early Detection (WRED) ………………………………………………………………192-6 انواع کلاسهای سرویس در شبکه های داده …………………………………………………………………………………………………202-7 سرویس های مجتمع ……………………………………………………………………………………………………………………………….212-8 RSVP…………………………………………………………………………………………………………………………………………………232-9 سرویس های تفکیک شده ……………………………………………………………………………………………………………………….242-10 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………25فصل سوم:کنترل Read more…